GustoKids.sk - Slovenský výrobca Objednávajte telefonicky
  Nákupný košík
Prihlásiť alebo Registrovať
 
Detské košele Detské pyžamá Detské tepláky Detské záhradníčky Detské tričká Detské tielka Dievcatka


Všeobecné obchodné podmienky platné pre nákup v internetovom obchode a prostredníctvom internetového obchodu www.gustokids.sk

Všeobecné obchodné podmienky platné pre nákup textilu (ďalej len „VOP“) spoločnosti GUSTO Kids s.r.o. so sídlom Okružná 46, 0701 Michalovce zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, Vložka čislo: 34966/V.

1. Úvodné ustanovenia
1.1 Spoločnosť GUSTO Kids s.r.o. so sídlom Okružná 46, 07101 Michalovce zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 34966/V (ďalej len „Predávajúci“), IČO: 47600721 je predávajúcim alebo výrobcom Textilných a odevných výrobkov a ďalšieho tovaru (ďalej len „Tovar“) a poskytovateľom ďalších služieb s tým suvisiacich (ďalej len „Služba“) zapísaných podľa predmetu podnikania v obchodnom registri.
1.2 Predmetom VOP je úprava vzájomných práv a povinností Predávajúceho a Kupujúceho. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
1.3 Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na predávanie Tovaru a poskytovanie Služieb v rámci a na základe tohto internetového obchodu prevádzkovaného Predávajúcim a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi, ústnymi a pisomnými dojednaniami, uzatvorenými medzi Predávajúcim a Kupujúcim v súvislosti predaja Tovaru a poskytovaním Služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Tieto VOP sa nevzťahujú na poskytovanie Služieb a dodávanie Tovaru Predávajúcim ako dodávateľom tretím osobám.
1.4 Vytvorením objednávky kupujúci potvrdzuje že sa oboznámil so znením týchto VOP (http://www.gustokids.sk/obchodne-podmienky) a reklamačným poriadkom Predávajúceho (http://www.gustokids.sk/reklamacny-poriadok).

2. Vymedzenie základných pojmov
2.1 Kúpna zmluva (ďalej len „Zmluva“) je štandardizovaná zmluva na základe ktorej si Kupujúci objedná Tovar alebo Služby u Predávajúceho. Za Zmluvu sa považuje vyplnený a odoslaný objednávkový formulár označený ako Objednávka. Návrh zmluvy (Objednávky) v podobe nevyplneného formulára je umiestnený a pristupný každému na webovej stránke Predávajúceho a umožňuje zádavanie údajov o Kupujúcom a tovare alebo službách a ich záväzné objednanie u Predávajúceho.
2.2 VOP sú tieto všeobecné obchodné podmienky platné pri nákupe prostredníctvom a na základe webovej stránky Predávajúceho (http://www.gustokids.sk), a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ak sa zmluvné strany nedohodli inak.
2.3 Za dohodu je možné považovať ak všetky zmluvné strany vyjadrili súhlas písomnou, alebo ústnou formou s návrhom podávaným jednou či viacerími zmluvnými stranami, najmä v súvlosti so zmenou objednaného tovaru či služieb ak Predávajúci nemôže vyhovieť Kupujúcemu prípadne ak Kupujúci žiada zmenu na základe vlastnej iniciatívy. Za dohodu nemožno považovať ak Predávajúci alebo Kupujúci nevyjadrí súhlas s návrhom Kupujúceho resp. Predávajúceho.
2.4 Predávajúcim je spoločnosť GUSTO Kids s.r.o so sídlom Okružná 46, 07101 Michalovce zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 34966/V, IČO: 47600721
2.5 Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Predávajúcim na základe Zmluvy (Objednávky). Spotrebiteľom je kupujúci, ktorý pri uzatvárani a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
2.6 Spotrebiteľom sa rozumie Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva objednaný Tovar a poskytované služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti či priateľov.
2.7 Cena Tovaru alebo Služby (Služieb) je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien všetkých jednotlivých úkonov poskytovaných v rámci predaja Tovaru či poskytovania Služby. Cena Tovaru je uvedená na každej produktovej stránke výrobku, cena Služby je uvedená v cenníku. Predávajúci môže na základe svojho rozhodnutia a za vopred stanovených podmienok dodať Tovar resp. časť Tovaru prípadne poskytnúť Službu, či časť Služby ako celok Kupujúcemu spĺňajúcemu tieto stanovené podmienky bezplatne.
2.8 Cenník je zoznam Cien za jednotlivé Služby poskytované Predávajúcim, priplatkové, doplnkové a bezplatné služby, podrobností o spôsobe úhrady Ceny. Cenník je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy pokial sa služba neposkytuje podľa bodu 2.7 tretia veta bezplatne. Ceny v Cenníku sú vždy uvádzané s DPH.
2.9 Doba dodania je časový úsek vymedzujúci odoslanie Tovaru Predávajúcim na adresu stanovenú Kupujúcim spôsobom na ktorom sa dohodli všetky zmluvné strany a za vopred stanovených podmienok. Doba dodania je stanovená pri každej službe poskytujúcej doručenie tovaru zvlašť. Doba dodania nezahrńa čas potrebný na spracovanie Objednávky prípadne na výrobu Tovaru.

3. Uzavretie kúpnej zmluvy
3.1 Každý záujemca o Tovar alebo Služby Predávajúceho ma právo na uzavretie Zmluvy s Predávajúcim za podmienok, ustatnovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito VOP.
3.2 Zmluva môže byť uzatvorená:
3.2.1 Vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru na stránke Predávajúceho.
3.2.2 Písomne doručená na adresu Predávajúceho ak sa Kupujúci a Predávajúci nedohodli inak.
3.2.3 Emailom odoslaným na emailovú adresu Predávajúceho (info@gustokids.sk).
3.2.4 Telefonicky na čísle Predávajúceho +421907622144.
Za platné uzatvorenie zmluvy podľa bodov 3.2.2, 3.2.3 a 3.2.4 je možné považovať ak Zmluvu Predávajúci potrvrdí Kupujúcemu rovnakou formou vzhľadom na uzatvorenie objednávky, prípadne inou ak sa tak dohodnú zmluvné strany, alebo ak sa tak rozhodne Predávajúci vzhľadom na efektívnosť a náklady kouminákcie. Záväzným akceptovaním objednávky v prípade bodu 3.2.1 je telefonické alebo emailové potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predcházajúcom prijatí objednávky Predávajúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „Potvrdenie objednávky“. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
3.3 Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii Tovaru, ktorého predaj je predmetom zmluvy, údaje o cene Tovaru alebo iných Služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť Tovar doručený, údaje o cene, podmienkach, spôsobe prepravy Tovaru do dohodnutého miesta doručenia Tovaru pre Kupujúceho, údaje o Predávajúcom, prípadne iné údaje.

4. Práva v povinnosti Predávajúceho
4.1 Predávajúci je povinný:
4.1.1 Dodať na základe Objednávky potvrdenej Predávajúcim Kupujúcemu Tovar v dohodnutom množstve a kvalite a zabaliť ho alebo vybaviť spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu počas prepravy.
4.1.2 Zabezpečiť aby Tovar spĺňal platné právne predpisy Slovenskej Republiky.
4.1.3 Odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom (ak sa zmluvné strany nedohodli inak podľa bodu 2.3) v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie tovaru a ďalšie doklady prepísané platnými právnymi predpismi (daňový doklad)
4.2 Predávajúci ma právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za objednnaý Tovar alebo Služby.

5. Práva a povinnosti Kupujúceho
5.1 Kupujúci je poviný:
5.1.1 Prevziať zakúpený, alebo objednaný Tovar.
5.1.2 Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie ak to nie je poskytované na základe bodu 2.7.
5.1.3 Nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho.
5.1.4 Potvrdiť dodanie Tovaru svojim podpisom, alebo podpisom ním poverenej osoby ak sa to vyžaduje v rámci dodania Tovaru.
5.2 Kupujúci ma právo na dodanie Tovaru v množstve, kvalite a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky, alebo na základe vzniku neskoršej dohody medzi zmluvnými stranami podľa bodu 2.3.

6. Kúpna cena
6.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve, alebo podľa cenníka Predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ak to nie je poskytované bezplatne podľa bodu 2.7), spôsobom na ktorom sa zmluvné strany dohodli pred uzatvorením kúpnej zmluvy, alebo spôsobom ktorý upravuje neskoršia dohoda medzi zmluvnými stranami podľa bodu 2.3.
6.2 Za deň platby sa považuje deň kedy bola celá zmluvná cena prijatá Predávajúcim resp. prípísana na účet Predávajúceho.
6.3 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar vrátane všetkých ďalších služieb stanovených v Zmluve v lehote podľa zmluvy, najneskôr však pri preberaní Tovaru ak sa zmluvné strany nedohodli inak podľa bodu 2.3.

7. Garancia funkčnosti tovaru – Záručná doba
7.1 Na všetok Tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná lehota 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.
7.2 Do záručnej doby nemôže byť zarátaný čas v súvislosti s výkonom uplatnenia Reklamácie bez zohľadnenia jeho výsledku.
7.3 Do predmetu záruky sa nevzťahujú kozmetické a funkčné vady výrobku, ktoré vznikli bežným opotrebením, alebo nesprávnym a nevhodným zaobchádzaním s Tovarom.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
8.1 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom ma právo od zmluvy odstúpiť do 14 pracovných dní odo dňa doručenia Tovaru. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa Služba začala plniť s jeho súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
8.2 Odstúpením Kupujúceho od zmluvy podľa bodu 7.1 sa zmluva od začiatku zrušuje. Kupujúci je povinný vrátiť tovar s pôvodným balením v nepoškodenom a nepoužívanom stave Predávajúcemu. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu plnú kúpnu cenu za objednaný Tovar a to najneskôr v lehote 15 dní od doručenia Tovaru Predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu cenu za už naplnené služby (najmä v súvislosti s doručením Tovaru Kupujúcemu). Náklady na doručenie Tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci.
8.3 Kupujúci je povinný informovať Predávajúceho písomne alebo e-mailom o odstúpení od kúpnej zmluvy ešte pred odoslaním Tovaru Predávajúcemu. 8.4 Dňom odstúpenia od kúpnej zmluvy sa považuje deň doručenia informácie o odstúpeni od kúpnej zmluvy Predávajúcemu.
8.5 Predávajúci sa zaväzuje nahradiť Kupujúcemu náklady na dodanie Tovaru Predávajúcemu, ak Tovar dodaný Predávajúcim Kupujúcemu nie je v súlade s uzatvorenou Zmluvou (Objednávkou) medzi zmluvnými stranami, alebo nespĺňa neskoršie ustanovenia stanovené dodatočnou dohodou medzi zmluvnými stranami podľa bodu 2.3 týchto VOP, vo výške najlacnejšej poskytovanej metódy doručenia Predávajúcim.

9. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady Tovaru a poskytnutej Služby – Reklamácia
9.1 Postup pri uplatňovaní reklamácie na Tovar a Služby Predávajúceho je upravený v reklamačnom poriadku Predávajúceho. Reklamačný poriadok je umiestnený na stránke Predávajúceho (http://www.gustokids.sk/reklamacny-poriadok).
9.2 Pomoc a podpora poskytovaná Kupujúcemu Predávajúcim na základe jeho žiadosti o pomoc prostredníctvom telefonického, internethového, emailového, alebo iným spôsobom nie je reklamáciou.

10. Zhromažďovanie informácii o Kupujúcich – Ochrana osobných údajov
10.1 Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i), § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Predávajúcim a ich použitím na fakturačné účely, doručenie Tovaru a ďalšie úkony spojené s Objednávkou a poskytovanou Službou vrátane neskoršej komunikácie s Kupujúcim (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.) ako aj pre potreby vlastného marketingu Predávajúceho, pre účely predaja Tovaru, zasielania informácii o Produktoch a Tovare, a to aj elektronickými prostriedkami (email, SMS, telemarketing). Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
10.2 Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.1 týchto VOP dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Kupujúci ma právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Predávajúcemu.
10.3 Predávajúci sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje Kupujúceho mimo rozsah nutný na naplnenie Zmluvy (Objednávky) či rozsah nutný na poskytnutie objednanej Služby. Osobné udaje nie sú poskytované žiadnym iným tretím osobám, ktoré sa nepodieľajú na zabezpečení vyplnenia Objednávky či Služby s výnimkou Tovaru a Služieb pri ktorých je uvedený opak.
10.4 Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov a najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
10.5 Predávajúci sa zaväzuje vykonať najvyššie zabezpečenie v rámci Zákon o ochrane osobných údajov a možností Predávajúceho osobných údajov Kupujúceho, chrániť ich pred stratou poškodením, alebo zničením.

11. Spoločné ustanovenia
11.1 Práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho sa riadia Zmluvou (Objednávkou), týmito VOP a Cenníkom
11.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, ibaže je v Zmluve uvedené inak. Objednávka nadobúda platnosť a účinnosť akceptáciou zo strany Predávajúceho podľa bodu 3.2 týchto VOP. Za uhradenie sa považuje prijatie platby Predávajúcim resp. jej pripísanie na účet Predávajuceho podľa bodu 5.1.2 týchto VOP.
11.3 Zmluva predstavuje úplnu dohodu medzi zmluvnými stranami v zmysle predmetu Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúceho písomné aj ústne dohody, prísľuby, záruky, prehlásnia a oznámenia, týkajúce sa toho istého Tovaru pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak poďla bodu 2.3 týchto VOP.
11.4 V prípade že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v Zmluve sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ústanovenia Zmluvy pred ustanoveniami VOP. Pokiaľ Predávajúci a Kupujúci uzatvoria Zmluvu ich práva a povinnosti sa spájajú s týmito VOP len v tom rozsahu, ktorý nie je v zmluve uvedený alebo upravený inak.
11.5 Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košícký kraj, Vrátna č. 3, 04379 Košice 1.

12. Záverečné ustanovenia
12.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP bez predchádzajucého upozornenia. Za splnenie oznamovacej povinnosti sa považuje zverejnenie nového resp. upreveného znenia na obvyklej stránke Predávajúceho (http://www.gustokids.sk/obchodne-podmienky).
12.2 Zmluvné strany sa dohodli že komunikácia medzi nimi bude prebiehať v Písomnej, telefonickej, elektronicke, alebo vopred dohodnutej inej forme na základe bodu 2.3 týchto VOP.
12.3 Zmluva a tieto VOP sú vyhotovené a uzatvárané výhradne v slovenskom jazyku. V prípade že dôjde k uzatvoreniu zmluvy na základe týchto VOP v inom ako slovenskom jazyku je rozhodujúce toto slovenské znenie.
12.4 Tieto VOP nadobúdajú platnosť 27. januára 2014